Idag när vi gjorde ”Krokodilträsket” så samarbetade barnen i grupper med 4-5 st.

Först lade alla grupper ut plankorna tätt tätt.

Sedan upptäckte några grupper att det var lättare om plankorna låg en bit ifrån varandra.

Lgr11

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.